Yorbá  
 
  Gbigbe ẹda (downloading) eeto pataki

Ẹgbawa Afsi lati ọdọ Ãsimi Kũfiy
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin (file) oju ewe Kurani
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun . Sheikh Aliy Husaefiy
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun . Sheikh Ibrahim Akhdar
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun . Sheikh Muhammad Ayub
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun . Sheikh Abdullahi Basfar
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun . Sheikh Himad Hãfis
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun . Sheikh Khalid Mahanna