فارسى  
 
  دانلود برنامه اصلی

حَفْصٍ عَنْ عاصِمِ الكُوفيّ
  قرآن کریم را دانلود کنید
  فایل های صوتی را دانلود کنید شیخ على الحذيفي
  فایل های صوتی را دانلود کنید شیخ ابراهيم الاخضر
  فایل های صوتی را دانلود کنید شیخ محمد أيوب
  فایل های صوتی را دانلود کنید شیخ عبدالله بصفر
  فایل های صوتی را دانلود کنید شیخ عماد حافظ
  فایل های صوتی را دانلود کنید شیخ خالد المهنا