Yorùbá  
 
  Gbigbe ẹda (downloading) eeto pataki

Ẹgbawa Afsi lati ọdọ Ãsimi Kũfiy
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin (file) oju ewe Kurani
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun ……. Sheikh Aliy Husaefiy
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun ……. Sheikh Ibrahim Akhdar
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun ……. Sheikh Muhammad Ayub
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun ……. Sheikh Abdullahi Basfar
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun ……. Sheikh Himad Hãfis
  Gbigbe ẹda (downloading) ayun onipin olohun towafun ……. Sheikh Khalid Mahanna